ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

ცნობარი

საჩივარი

სასამართლოს რეგლამენტი

რწმუნება

პირველადი წერილი

განმარტებითი ბარათი

განაცხადის არსებით განხილვაზე დაუშვებლად ცნობის დამატებითი საფუძვლები

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

Обращение в Европейский Суд по Правам Человека

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД – ГАРАНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Ratione Temporis.doc

ratione persone

6 თვიანი ვადა

ს ტ რ ა ს ბ უ რ გ ი ს       ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ო ს       გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ე ბ ი

ფადეევა რუსეთის წინააღმდეგ

სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი

სასამართლოს გადაწყვეტილებების მიმოხილვა

ოგანოვა საქართველოს წინააღმდეგ

ასანიძე საქართველოს წინააღმდეგ

აპოსტოლი საქართველოს წინააღმდეგ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვა

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s