ადამიანის უფლებები

Defamation Principles

European Convention on Human Rights

Freedom of Speech and Press

Freedom of Speech, Cyberspace, And Harassment Law

HUMAN RIGHTS IN ARMED CONFLICT

Restricting Freedom of Expression

ადამიანის უფლებათა კონვენციის გამოყენება საქართველოში

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

გამოხატვის თავისუფლება – 2

გამოხატვის თავისუფლება – 1

გამოხატვის თავისუფლება – 2

ადამიანის უფლებები და პოლიცია

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით

ადამიანის უფლებები

ევროპული სტანდარტების ინტეგრაციისაკენ – ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და საქართველოს გამოცდილება

freedom of expression

საკუთრების უფლება საქართველოში

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და ეროვნული სისტემები

ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე გამოწვევები

ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2010 წელი

New Rights Advocacy Changing Strategies of Development and Human Rights Ngos

freedom of expresion

თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება

საკუთრების უფლება საქართველოში

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის საერთაშორისო რეგულირება და მართვა

პერსონალური მონაცემების დაცვა-საზღვარგარეთის ქვეყნების საკანონმდებლო ანალიზი

ინფორმაციის თავისუფლება-ადამიანის ფუნდამენტური უფლება?

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი

ბავშვის უფლებები

თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება

სამართლიანი სასამართლოს უფლება

ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში

გამოხატვის თავისუფლება

აღმსარებლობის თავისუფლება

აზრის. სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

ადამიანის უფლებები და ქართული კულტურა

ადამიანის უფლებათა შესავალი

ადამიანის უფლებათა დაცვა ეროვნულ და საერთაშორისო სამართალში

ადამიანის პატივისა და ღირსების ხელშეუხებლობა (წამება)

 სექსუალური უფლებები

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების საერთაშორისო რეგულირება და მართვა

პოლიტკორექტულობა და შემოქმედების (როგორც ადამიანის) უფლებები

პატიმართა უფლებები

ინფორმაციის თავისუფლება-ადამიანის ფუნდამენტური უფლება

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა

ინდიკატორთა პროტოკოლები- ადამიანის უფლებები

ბავშვის უფლებების გაგება

ბავშვის უფლებები

ადამიანის უფლებები პოლიციის მოღვაწეობაში

ადამიანის უფლებები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ადამიანის უფლებები და პოლიციური პრაქტიკა

ადამიანის უფლებები და პოლიცია

ადამიანის უფლებები და მათი დაცვა საერთაშორისო კანონმდებლობით

Право и свобода

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ

Права человека и выборы

Обсуждение Всеобщей декларации прав человека

Защита прав человека – международно-правовые аспекты

ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s