/კანონმდებლობა/

_ერების_ორგანიზაციის_კლიმატის_ცვლილების_ჩარჩო_კონვეცია.

გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან დაკავშირებით

დაბინძურებისგან შავი ზღვის დაცვის კონვენცია

ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ

კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ

კანონი ბირთვული და რაციაციული უსაფრთხოების შესახებ

კანონი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ 

კანონი გარემოზე ზემოქმედების შესახებ

კანონი გარემოს დავცის შესახებ

კანონი გარემოს დაცვის სახელმწიფო კონტროლის შესახებ

კანონი გეოდეზიის და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ

კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ

კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ

კანონი თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ

კანონი საქართველოს ტერიტორიაზე ნარჩენების ტრანზიტის შესახებ

კანონი საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ

კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის შესახებ

კანონი საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ

კანონი ცხოველთა სამყაროს დაცვის შესახებ

კანონი წყლის შესახებ

კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ

კონვენცია გადაჯიშების პირას მყოფი ფაუნის შესახებ

კონვენცია გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ

კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების შესახებ 2-რე ვერსია

კონვენცია შორ მანძილებზე ჰაერის დაბინძურების შესახებ

როტერდამის კონვენცია

საქართველოს ტყის კოდექსი

სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s