საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო    სამართალი ზოგადად  

международное право

Международное право о признании и исполнении решений иностранных судов

Международное публичное право

Международное публичное право

Современное МП его развитие, содержание и система

ს   ა   ე   რ   თ   ა   შ    ო   რ   ი   ს   ო       დ   ა   ვ   ე   ბ   ი 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი

Международно-правовые способы разрешения международных споров

МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

ს  ა  ე  რ  თ  ა  შ   ო  რ  ი  ს  ო       დ  ა  ვ  ე  ბ  ი – ს  ტ ა ტ ი ე ბ ი

Принцип мирного разрешения международных спо¬ров 

Территориальные споры 

 საერთაშორისო    დიპლომატიური   სამართალი

Привилегии и иммунитеты

ვენის კონვენცია

საერთაშორისო   ჰუმანიტარული   სამართალი

ჰუმანიტარული სამართალი

Международное гуманитарное право

Международное гуманитарное право

Международный комитет красного креста и его роль в формировании гуманитарных норм и принципов международных конфликтов

Понятие международного гуманитарного права

საერთაშორისო  სახელშეკრულებო  სამართალი 

Понятие международного договора

საერთაშორისო  საზღვაო   სამართალი 

Международная морская организация или ИМО

Международное морское право

Международное морское право

Понятие международного морского права

საერთაშორისო  საზღვაო   სამართალი – სტატიები

საზღვაო სამართლის ცნება, სისტემა და წყაროები

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОЕННОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

Отличие международного публичного права от международного частного.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЛИВОВ

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года

Исключительная экономическая зона

Виды морских пространств и их правовой режим

serving the rule of international maritime law

საერთაშორისო    სისხლის    სამართალი 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Международное уголовное право

ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო    ტ რ ი ბ უ ნ ა ლ ე  ბ ი

საერთაშორისო სისხლის დანაშაულის ტრიბუნალი 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი ყოფილი იუგოსლავიისთვის შექმნის სამართლებრივი საფუძველი 

Международный трибунал по руанде 

Международный трибунал по бывшей Югославии 

საერთშორისო  სისხლის სამართალი – სტატიები  

Международно-правовая ответственность 

Нюрнбергский процесс  

საერთაშორისო   უსაფრთხოება  

The War In Iraq And International Law

права международной безопасности

ტ  ე  რ  ო  რ  ი  ზ  მ  ი  

counter-terrorism and the use of force in international law

ტერორიზმის შესახებ

Терроризм

დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი    ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ე ბ ი 

The Relevance of International Law

The Philosophy of International Law

The Limits of International Law

The Invention of International Crime A Global Issue in the Making, 1881-1914

The Evolving Dimensions of International Law Hard Choices for the World Community

mc-paper_5-en

Law’s Empire

InternationalLaw

International Law 6th ed. Shaw

International Family Law An Introduction

Some content on this page was disabled on July 5, 2017 as a result of a DMCA takedown notice from Cambridge University Press. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/
Some content on this page was disabled on July 5, 2017 as a result of a DMCA takedown notice from Cambridge University Press. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/
Some content on this page was disabled on July 5, 2017 as a result of a DMCA takedown notice from Cambridge University Press. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s