სამართლის ჟურნალი

ადამიანის უფლებათა სამართალი#1

ადამიანის უფლებათა სამართალი#2

მართლმსაჯულება #1 2006

მართლმსაჯულება #2 2007

მართლმსაჯულება #2 2008

მართლმსაჯულება #3 2007

მართლმსაჯულება #3 2008

მმართლმსაჯულების სამართალი 1998

საერთაშორისო სამართალი #9 1999

საერთაშორისო სამართალი #15 2000

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი #1 2008

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი #2 2008

სამოქალაქო სამართალი

სამოქალაქო სამართალი 1999

სახელმწიფო სამართალი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s